Aeroklub Hranice

Adresa:
B.Němcové II, 573
753 61
Hranice IV - Drahotuše

IČ: 00536041
DIČ:CZ00536041
číslo účtu: 35635831/0100

telefon: +420 581616167

e-mail: aeroklub.hranice@seznam.cz

www.aeroklubhranice.cz

Jak se k nám dostanete

Mapa

Plachtařský výcvik Tisk

Základní výcvik probíhá dle platných výcvikových osnov a směrnic Aeroklubu Hranice, schválených Úřadem pro civilní letectví. Každý žák, zařazený do výcviku je řádným členem Aeroklubu Hranice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov schválených členskou schůzí Aeroklubu Hranice. Jednou ze základních povinností člena je platit členské příspěvky a zápisné.

O zařazení uchazeče do praktického výcviku výcviku rozhoduje na základě výsledků teoretického přezkoušení a dle možností Aeroklubu Hranice rada Aeroklubu.

Zápisné a členské příspěvky jsou nevratné, ukončí-li člen činnost.

Výcvik se skládá z několika etap:

I. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

Probíhá v zimním období - samostudium + konzultační dny + závěrečné přezkoušení.

PODMÍNKY pro zařazení do kurzu teorie:

II. PRAKTICKÝ VÝCVIK

  • 25 hodin pozemních příprav + přezkoušení
  • minimálně 15 letových hodin

V případě, že nepostačuje k připuštění na samostatné lety ani přiměřený počet letů, navrhne inspektor po prověření praktických dovedností radě Aeroklubu další postup výcviku.

PODMÍNKY pro zařazení do praktického výcviku:

  • úspěšné složení závěrečného přezkoušení z teorie
  • potvrzení zdravotní způsobilosti od určeného lékaře
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • u osob mladších 18 let souhlas rodičů s ověřenými podpisy
  • zaplacení zápisného a příspěvků Aeroklubu Hranice
  • zaplacení členského příspěvku AeČR (Aeroklubu České republiky)
  • zaplacení zálohy za odlétané hodiny ve výcviku
  • zaplacení zálohy na neodpracované brigády
Z této zálohy jsou odčítány náklady za odlétané lety ve výcviku:

III. Další pokračování ve výcviku a další sportovní činnost

Probíhá za stejných ekonomických podmínek jako ostatní členové Aeroklubu.

Časový rozsah výcviku etap I a II je asi dva roky a je možno jej podle zkušeností při intenzivní docházce (tj.každý víkend + letní soustředění) absolvovat i za jeden rok.

DALŠÍ PODMÍNKY

Dále je povinnost odpracovat na údržbě techniky a areálu letiště určitý počet brigádnických hodin stanovený pro daný rok členskou schůzí Aeroklubu Hranice. Neodpracované hodiny se při roční uzávěrce uhradí na konto Aeroklubu ve výši stanovené členskou schůzí.